Başkale Belediyesi Resmi Web Sitesi çağrı merkezi - iletişim

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları


     a)Yöneticilerin genel ve ortak görev yetki ve sorumluluklarına ilişkin hükümleri yerine getirmek

b)Birimi yönetmek, yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını sağlamak

c)Gelen giden evrakı incelemek

d)Birimin Kurumlar ve Müdürlükler arası yazışmalarını yapmak ve bilgi alışverişinde bulunmak

e)Birim personelinin göreve devam/devamsızlığını izlemek

f)Müdürlüğün çalışma planı, program ve bütçesini hazırlamak

g)Görev alanı ile ilgili çalışmalarda düşük maliyet yüksek kalite ve verimlilik hedefleri ile hareket etmek ve personelini bu konuda teşvik etmek, bilinçlendirmek

h)Sorumluluğu altındaki faaliyetlerle ilgili bilgi akışı, kayıt, rapor ve yazışmaların, ilgili yasa yönetmelik, kanun hükmünde kararname, iç talimat ve kurallara uygun olarak düzenlenmesini , saklanmasını ve gerekiyorsa gizliliğini sağlamak

i)Başkanlık tarafından belirlenen usul, sınır ve talimatlar çerçevesinde Belediyeyi temsil etmek, verilen görevleri yerine getirmek

j)Müdürlük personelinin gizli sicil raporlarını doldurmak

k)Belediyenin tüm personelinin özlük hakları ile ilgili uyuşmazlık ve anlaşmazlıklarını çözümlemek

l)Görev ve yetkilerini Belediyenin menfaatlerini ve itibarını koruyacak ve olumlu imajını yükseltecek doğrultuda kullanmak

m)Birimin ve Belediyenin görevlerinin etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilebilmesini sağlayacak, yürütülecek göreve uygun nitelikli, personelin seçilmesini sağlayacak sistemi tespit etmek ve geliştirmek

n)Personelin kişilik ve özlük haklarını koruyarak, mahiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranmak

o)Hizmet kalitesini yükseltecek kişisel ve mesleki eğitim programları hazırlamak ve bununla ilgili yayın ve bilgi kaynaklarından faydalanılmasını sağlamak

p)Yetkisini kanun tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslar içinde kullanmak

q)Personel planlaması ile ilgili çalışmaları yürütmek, personel ihtiyaçlarını sistemli bir biçimde tespit etmek, personelin birimler arasında sayı nitelik yönünden uygun biçimde dağılımını sağlamak, kadro, şema ve cetvellerini onaylattırmak ve kadroları sağlamak, buna göre atamalar yapmak,

r)İşe alınacak personelin niteliklerini ve sınav yöntemlerini tespit etmek, uygulamaları izlemek

s)İşveren vekili olarak toplu iş sözleşmesi toplantılarına katılmak, işçi-işveren ilişkilerini düzenlemek ve yürütmek

t)Personel ile ilgili yasaları derlemek, uygulamak, tüzük ve yönetmelik taslaklarını yasalara göre hazırlamak

u)Memur ve işçi disiplin kurulu çalışmalarına katılmak, kurulun raportörlük görevini yapmak

v) Kurum kadrolarında görevli bütün personelin atama, yükselme, kadro intibakı, yer değiştirme, hastalık, fazla çalışma, emeklilik ve cezalandırma gibi özlük işlerini yürütmek ve bu konulara ilişkin ödeme işlerine ait tahakkuklarını yürürlükteki ilgili yasalar, personel yönetmeliği ve diğer yönetmelik esaslarına göre uygun biçimde ve zamanında yapmak,


Yetkileri


a)Başkanlık Makamınca verilen tüm yetkileri kullanmak

b)Müdürlüğün tüm görevlerinin yürütülmesinde, koordinasyonu sağlamak, personeli denetlemek, çalışmalarda eşgüdümü sağlamak,

c)Personeli arasında çalışma düzeninin sağlanması için görev bölümü yapmak

d)İşyerinde davranışa ilişkin ilkeleri tespit etmek disiplini sağlayıcı önlemler almak

e) Geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine vekalet edecek kişiyi belirlemek ve amirine teklif etmek

f)Her yıl bütçe taslağını hazırlayıp Başkanlık Makamına sunmak ve ilgili mevzuat ve belirlenen esaslar çerçevesinde müdürlüğünün bütçesini kullanmak

g)Uyarma ve kınama cezası vermek

h)Personel alım ilkelerini saptamak

i)Müdürlükler ve birimler arası yazışmalar yapmak

j)Uyuşmazlık ve anlaşmazlıkları çözümlemek


Sorumlulukları :


a)Yetkili mercilere hesap vermekten

b)Personel kayıtlarının usulüne uygun ve saydam bir şekilde tutulmasından

c)Emekli keseneği ve sigorta primlerinin yasal süreleri içerisinde bildiriminden

d)Müdürlüğünün işlemlerinin düzenli ve tam olarak yürütülmesi için gerekli çabayı göstermemekten, ihmal ve ilgisizlikten, yetkilerini ve görevlerini gereği gibi kullanmamaktan ötürü Başkanlık Makamına ve bağlı olduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumludur.

e)Mahiyetindeki memurlara kanunlara aykırı emir veremez ve hususi menfaat sağlayacak bir talepte bulunamaz, hediyesini kabul edemez, borç alamaz.

           

 

asd

Yeni Mahalle Hakkari Van Yolu No:205 PK:65600 Başkale / VAN

BAŞKALE BELEDİYESİ

0432

651 2034